REDNI LETNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKI KLUB CELJE

Aškerčeva 13, Celje

Na podlagi 24. in 25. člena Statuta Smučarskega kluba Celje in v skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1) sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKEGA KLUBA CELJE,

ki bo v soboto, dne 11.05.2019 ob 9.00 uri,

v Termah Zreče (velika dvorana), Cesta na Roglo 15, Zreče

z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev občnega zbora in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.  Imenovanje delovnih teles občnega zbora (predsednik skupščine, zapisnikar in dvočlanska verifikacijska komisija, ki opravlja tudi funkcijo overiteljev zapisnika in volilne komisije). 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018, obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora kluba o preveritvi Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice predsedniku in upravnemu odboru kluba za poslovno leto 2018.

4. Seznanitev občnega zbora z odstopno izjavo predsednika kluba.

5. Razrešitev dosedanjih članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in podpredsednika kluba.

6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika kluba in volitev novega predsednika kluba.  

7. Volitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

8. Volitev novega podpredsednika kluba. 

9. Predstavitev programa dela kluba za smučarsko sezono 2019/2020 (predsednik in predstavniki posameznih sekcij).

10. Razno.   

Udeležba na občnem zboru in glasovalna pravica:

Pravico udeležbe na občnem zboru imajo v skladu z določbo 10. člena Statuta Smučarskega kluba Celje vsi člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

V skladu z določbo 27. člena Statuta Smučarskega kluba Celje imajo glasovalno pravico le polnoletni člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

Na občnem zboru lahko sodelujejo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti člani, ki bodo plačali tekočo članarino najkasneje do torka 07.05.2019 do 18.00 ure, in istočasno izpolnili pristopno izjavo.

Vsak član kluba, ki ima pravico udeležbe in glasovanja na občnem zboru, ima pravico, da za zastopanje na občnem zboru pooblasti drugo polnoletno poslovno sposobno osebo, da se v njegovem imenu udeleži občnega zbora in v njegovem imenu uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo na občnem zboru.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na občni zbor prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdili prisotnost.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok.

Člani oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Celje, 3. maj 2019                                                                        

                                                                             SMUČARSKI KLUB CELJE,

predsednik Borut Korošec